VŠEOBECNÉ UBYTOVACÍ PODMÍNKY

Logo Artur

CHALOUPKY, APARTMÁNY A PENZION ARTUR

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ

1.1. Ubytovatelem je společnost RUSTY GATE a.s., IČO:04289528, se sídlem 28. října 1727/28, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10729 (dále jen „ubytovatel“).

1.2. Objednatelem je každá osoba, která vstoupí v jednání s ubytovatelem za účelem uzavření smlouvy o ubytování.

1.3. Hostem je každá fyzická osoba, k níž se přímo vztahují ubytovací služby a která je nebo po započetí čerpání služby má být vedena v knize ubytovaných.

1.4. Zprostředkovatelem je provozovatel ubytovacího portálu.

1.5. Prostory vyhrazené k ubytování jsou chaloupky, apartmány a penzion (dále jen „objekt“).

1.6. Společnými prostory se rozumí venkovní prostory ubytovacího zařízení či objektu, zejména parkoviště, zahrady, koupací sud, sauna, příjezdové cesty.

1.7. Prostory vyhrazené k ubytování jakož i společné prostory ubytovacího zařízení jsou ubytovací objekt.

1.8. Všeobecné ubytovací podmínky upravují vzájemný smluvní vztah mezi ubytovatelem a objednatelem, který ubytování či jinou službu, kterou ubytovatel poskytuje, v objektu jako objednatel objednává. Případně mezi ubytovatelem a hostem, který službu čerpá. Všeobecné ubytovací podmínky se stávají součástí předsmluvních ujednání okamžikem zahájení těchto jednání mezi ubytovatelem či zprostředkovatelem a objednatelem a součástí smluv okamžikem jejich uzavření.

2. PODMÍNKY UZAVŘENÍ SMLOUVY O UBYTOVÁNÍ

2.1. Ubytovatel nabízí ubytování případně další služby formou nabídek zejména na internetových stránkách, formou obchodních sdělení, s jejichž zasíláním adresát (objednatel či host) vyslovil souhlas, prostřednictvím jím schválených zprostředkovatelů jakož i formou reklamních materiálů ubytovatele.

2.2. Objednatel projeví vůli ubytovat se formou zaslání rezervace ubytovateli, resp. provozovateli ubytovacího portálu.

2.3. Souhlasí-li ubytovatel s rezervací (jejím obsahem), zašle objednateli potvrzení rezervace.

2.4. Doručením potvrzení rezervace od ubytovatele vzniká mezi ubytovatelem a objednatelem smlouva o ubytování (dále jen „smlouva“). Do doby vzniku smlouvy je ubytovatel oprávněn jednostranně měnit podmínky (parametry) ubytování. Ubytovatel má právo smlouvu o ubytování neuzavřít, a to bez udání důvodu.
Individuální podmínky plnění služby (ubytování hosta) jsou vždy definovány v průběhu závazné rezervace a za tento typ ubytování je hostu účtována odpovídající cena. Jinak cena dle platných ceníků.

2.5. Smlouvu (podmínky ubytování) lze měnit pouze písemně. Změnu smlouvy není druhá strana povinna akceptovat.

2.6. Objednatel nesmí ubytování či další objednanou službu z jakéhokoliv důvodu přenechat k využití třetí osobě, která není uvedena ve smlouvě jako host, nebylo-li ujednáno jinak.

2.7. Host čerpající službu dle uzavřené smlouvy je povinen seznámit se s podmínkami smlouvy, ubytovacími podmínky jako i dalšími informacemi souvisejícími s ubytováním nejpozději na počátku čerpání služby a je povinen zajistit, aby byly s podmínkami smlouvy jakož i navazujícími ujednáními seznámeny i další osoby účastnící se na ubytovaní s ním společně, respektive osoby vedené v ubytovací knize. Hosté, jež nejsou vzhledem ke své rozumové či mravní vyspělosti schopni posoudit či pochopit podmínky smlouvy a navazujících ujednání, případně osoby mladší 18-ti let, musí být po celou dobu pobytu pod dohledem hosta, případně objednatele, který na dodržování podmínek takovou osobou dohlédne a jejich výkon zajistí.
Podpisem těchto podmínek host, případně objednatel stvrzuje, že byl s ubytovacími podmínkami dostatečně seznámen a že veškerá ujednání jsou pro něj srozumitelná, případně, že mu byl význam ujednání a povinností dostatečně vysvětlen.

2.8. Nemůže-li ubytovatel dodržet smlouvu zcela či zčásti z důvodu vyšší moci, oznámí objednateli případně hostovi, bylo-li již započato s plněním, neprodleně tuto skutečnost a předloží mu návrh na změnu smlouvy. O vyšší moc jde v případě, kdy v plnění smlouvy ubytovateli brání okolnosti, které jsou mimo jeho kontrolu (např. rozhodnutí orgánů veřejné moci, válečné nebezpečí, stávka, blokáda, živelní událost apod.), které nemohl ubytovatel předvídat nebo kterým nemohl zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze po něm rozumně požadovat. Host má v takovém případě právo odmítnout návrh na změnu smlouvy v určené lhůtě. V případě odmítnutí návrhu hostem má ubytovatel právo odstoupit od smlouvy. Ubytovatel není v tomto případě povinen hradit hostovi škodu, která mu v souvislosti se zásahem vyšší moci vznikla.

3. CENA UBYTOVÁNÍ A SLUŽEB, POPLATKY

3.1. Ceny za ubytování jsou upraveny aktuálním ceníkem.

3.2. V ceně za ubytování není zahrnut poplatek z pobytu a jiné služby.

3.3. Sazba poplatku z pobytu je stanovena obecně závaznou vyhláškou příslušné obce a bude připočítána k ceně za ubytování.

3.4. Cena za ubytování zahrnuje zejména možnost použití veškerého vybavení objektu včetně kuchyně a spotřebičů, lůžkoviny, spotřebu vody a elektřiny, Wi-Fi, možnost použití venkovního společného posezení zahrad, závěrečný úklid.

3.5. Pro každý objekt je zajištěno parkovací místo standardní velikosti u chaloupky zdarma nebo parkovací místo na parkovací kartu, kterou poskytuje ubytovatel a je zpoplatněna dle aktuálního ceníku ve výši 200,- Kč, přičemž kapacita parkování je omezena. Na parkovací místo není právní nárok.

3.6. Cenu za ubytování a služby hosté platí před pobytem bankovním převodem nebo online na bankovní účet poskytovatele dle platného ceníku.

3.7. Platba je považována za uhrazenou v okamžiku, kdy je připsána na bankovní účet poskytovatele uvedený na daňovém dokladu (faktuře), není-li dohodnuto jinak.

3.8. V případě prodlení objednatele či hosta s úhradou platby za poskytnuté služby, má ubytovatel právo požadovat po objednateli vedle zaplacení dlužné částky také úrok z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení počínaje prvním dnem následujícím po dni splatnosti daňového dokladu (faktury) do jeho zaplacení.

3.9. Ubytovatel si vyhrazuje právo použít kteroukoliv platbu objednatele k uhrazení své nejstarší pohledávky/ nejstarších pohledávek, kterou/ které má vůči objednateli po lhůtě splatnosti. Ubytovatel je oprávněn použít blokované finanční prostředky k úhradě všech neuhrazených pohledávek vzniklých během pobytu případně i po odjezdu hosta (např. nápoje, konzumaci, smluvní pokutu, náhradu škody apod.)

4. EVIDENCE A PŘÍJEZD HOSTA

4.1. Ubytovatel je oprávněn ubytovat pouze hosty, kteří mají platnou rezervaci ubytování a kteří se řádně u ubytovatele zaevidují.

4.2. Hosté jsou povinni za účelem evidence nejpozději při příjezdu předložit řádný a platný doklad totožnosti. Za řádný doklad totožnosti je považován občanský průkaz nebo cestovní pas. Za platný doklad totožnosti je považován doklad, jehož platnost neuplyne dříve než do skončení pobytu.

4.3. Pokud se host neprokáže řádným a platným dokladem totožnosti, je ubytovatel oprávněn ubytování hostů odmítnout s účinky překážky na straně hosta (storno).

4.4. Na základě potvrzené objednávky a řádné evidence je ubytovatel povinen ve sjednaný den počátku ubytování hosta ubytovat v čase od 14:00 do 19:00 hod (dále jen „čas pro ubytování“). Po tuto dobu je ubytování pro hosta rezervováno, není-li písemně mezi ubytovatelem a objednatelem určeno jinak.

4.5. Hosty bez předchozí potvrzené rezervace a hosty přijíždějící po 19:00 hod není ubytovatel povinen ubytovat. Ubytování a evidence v takovém případě probíhá druhý den v čase pro ubytování, případně v jiném čase po předchozí domluvě, avšak s účinky překážky na straně hosta od původně sjednaného termínu ubytování.

4.6. Ubytovatel předá hostu objekt ve stavu způsobilém pro řádné užívání včetně zařízení, vybavení a příslušenství. Host je povinen překontrolovat stav a množství, přičemž od okamžiku převzetí až do zpětného předání odpovídá za škodu na převzaté věci. Přechodná nefunkčnost, vady či opotřebení zařízení, které nebrání výkonu ubytování, nezakládají práva hosta na práva z vadného plnění.

4.7. Ve výjimečných případech je ubytovatel oprávněn nabídnout hostovi jiné ubytování, než které si objednal. Toto ubytování se ovšem nesmí podstatně lišit od původně potvrzeného.

5. POBYT

5.1. Host je oprávněn parkovat vozidlo u ubytovacího objektu pouze na místě k tomu určeném dle pokynu ubytovatele. Odstavením, respektive zaparkováním vozidla na místě k tomu určeném nepřibírá ubytovatel vozidlo do úschovy. Ubytovatel neprovozuje hlídané parkoviště.

5.2. Host je oprávněn užívat objekt jakož i společné prostory po dobu trvání sjednaného čerpání služby řádného smluvního vztahu, respektive od okamžiku řádné evidence až do okamžiku, kdy je povinen se odhlásit.

5.3. V jednom objektu ubytuje ubytovatel nejvýše počet osob odpovídající počtu lůžek, vyjma dětí do 3 let bez nároku na lůžko. Umožní-li host užívání objektu více osobám, je ubytovatel oprávněn zrušit pobyt hosta, a to v souladu s podmínkami pro storno pobytu jakožto překážky na straně hosta.

5.4. Host není do ubytovacího objektu oprávněn vnášet či vpouštět zvířata bez předchozí domluvy s ubytovatelem.

5.5. Host bere na vědomí, že venkovní prostory u penzionu jsou společné a sdílené s dalšími ubytovanými hosty a výkon práv spojený s užíváním těchto prostor je tak sdílený a rušený ve smyslu obvyklého užívání více osob, zejména zvýšení hluku, pohybu apod.

5.6. Každý ubytovaný host je povinen počínat si tak, aby svým jednáním nepřiměřeně nerušil ostatní hosty, a to v jakoukoliv denní hodinu. Dále je povinen dodržovat noční klid, a to v čase od 22:00 do 6:00.

5.7. Pokud nebude host pod vlivem alkoholu či omamných látek skýtat záruku dodržování ubytovacích podmínek, může mu být zamezen vstup do ubytovacího objektu, respektive může být z objektu vykázán do doby, než bude opět schopen tyto podmínky dodržovat, a to bez nároku na kompenzaci. Opakování této situace je důvodem k okamžitému odstoupení ubytovatele od smlouvy bez nároku hosta na jakoukoliv náhradu.

5.8. V ubytovacím objektu se bez dalšího smí pohybovat pouze personál ubytovatele a řádně evidovaní hosté. Návštěvy hostů jsou zakázány.

5.9. Host je povinen oznámit ubytovateli závady, poruchy a poškození apartmánu či jiného zařízení objektu neprodleně poté, co byly způsobeny nebo zjištěny.

5.10. V objektu ubytování je zakázáno zejména pořádání večírků, vnášení kol a koloběžek na apartmány.

5.11. V případě onemocnění či poranění hosta zajistí ubytovatel lékařskou pomoc neprodleně poté, co mu bude taková skutečnost oznámena. Poplatek za převezení a ošetření si hradí host sám. Výjimkou je situace, kdy je ubytovatel přímo odpovědný za vzniklé onemocnění či poranění hosta.

5.12. Ve všech vnitřních prostorách objektu, bazénu a sauně je zakázáno kouřit, a to i elektronickou či obdobnou cigaretu. V případě nedodržení účtuje ubytovatel částku 10.000 Kč. Hosté kouří pouze na místech k tomu určených a to tak, aby neomezovali či nenarušovali pobyt ostatních hostů emisemi.
5.13. V případě ztráty klíče je host povinen neprodleně ztrátu nahlásit. V případě, že tak neučiní, nenese ubytovatel odpovědnost za vzniklou škodu související se ztrátou klíče. Za ztracený klíč je hostu účtován poplatek ve výši 2.000 Kč.

5.14. Hosté nejsou oprávněni přemísťovat žádný nábytek a zařízení a provádět jakékoli zásahy do elektrické sítě a zřízení umístěných na pokoji. Z bezpečnostních důvodů mohou hosté používat pouze certifikované elektrické spotřebiče, které slouží k jejich osobní hygieně (zejména vysoušeče vlasů, holicí strojky) a dále notebooky, tablety či obdobné drobné elektrické spotřebiče.

5.15. Hosté jsou oprávněni využít zdarma bezdrátové připojení k internetu prostřednictvím Wi-Fi, a to jak ve všech prostorách, tak i na zahradě. Za bezpečnost připojení ubytovatel neodpovídá.

5.16. Hosté musejí při opuštění objektu zabezpečit, zejména pak uzavřít vodovodní kohoutky, zajistit vypnutí spotřebičů, uzavřít okna, zavřít a zamknout dveře.

6. BEZPEČNOST A ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY

6.1. Host je nejpozději při převzetí objektu povinen se seznámit s bezpečnostními pokyny, návody k obsluze, pravidly pro používání venkovní kádě, sauny, vířivé vany apod.

6.2. Host jakož i objednatel a třetí osoby, jejichž vstup objednatel či host do objektu ubytování umožnil, odpovídají ubytovateli společně a nerozdílně. Zejména pak za ztrátu a škodu způsobenou na ubytování vybavení, zařízení, či příslušenství objektu, které host převzal, případně jejichž převzatí se předpokládá.

6.3. Host případně další osoby hradí jím způsobenou škodu, pokud neprokáží, že ji nezavinily. Tento nárok ubytovatele se vztahuje i na škodu, která je zjištěna až po odjezdu hosta.

6.4. Host je povinen osobně pečovat o svoje vlastnictví zejména pak před ztrátou, krádeží či zničením a není oprávněn přenášet výkon této odpovědnosti na ubytovatele. Host není oprávněn do objektu ubytování vnášet věci, které bezprostředně nesouvisí s výkonem pobytu krátkodobého ubytování. Za ztrátu či škodu na takto vnesených věcech ubytovatel neodpovídá.

6.5. V celém ubytovacím objektu je zakázáno nosit nebo uchovávat zbraně.

6.6. Hosté, jež jsou dětmi mladší osmi let, nesmějí z bezpečnostních důvodů zůstat v objektu či v ostatních společných prostorech, zejména pak venkovního sudu, sauně, zahradě bez dozoru dospělé osoby. Za případné škody způsobené dětmi nese plnou odpovědnost jejich zákonný zástupce nebo osoba, která se k takovému dozoru dočasně zavázala.

6.7. Ubytovatel neodpovídá za škodu na odložených či vnesených věcech. Za ostatní odložené či zapomenuté věci hostů ubytovatel neručí. Ubytovatel nezodpovídá za poškození zdraví nebo majetku, které host způsobí sobě, provozovateli nebo třetí osobě.

6.8. V případě, že host porušuje ubytovací podmínky, má ubytovatel právo ukončit pobyt hosta před původně dohodnutým dnem odjezdu bez nároku hosta na jakoukoliv náhradu.

6.9. Pokud má host během ubytování nějaká opodstatněná přání nebo stížnosti, může oslovit příslušný personál, který vyvine maximální snahu vyhovět hostovu přání.

7. ODHLÁŠENÍ A ODJEZD HOSTA

7.1. Host užívá ubytovací objekt po dobu trvání sjednaného čerpání služby řádného smluvního vztahu, respektive od okamžiku řádné evidence až do okamžiku, kdy je povinen se odhlásit.

7.2. Nebylo-li s ubytovatelem písemně ujednáno jinak, musí se host řádně odhlásit nejpozději do 10:00 hod posledního dne sjednaného pobytu (dále jen „doba odhlášení) a ve stejné době je povinen ubytovací objekt uvolnit a předat. Neučiní-li tak, je ubytovatel oprávněn účtovat hostu smluvní pokutu za neuvolnění ubytovacího objektu ve výši 1,25 hodnoty ceny za ubytování dle aktuálního ceníku, a to za každý započatý den a dále náhradu škody. Zaplacení smluvní pokuty neopravňuje hosta k dalšímu užívání ubytovacího objektu.

7.3. Host je povinen předat objekt ubytovateli zpět ve stejném stavu, v jakém jej obdržel včetně veškerého vybavení a zařízení s přihlédnutím k běžnému opotřebení. Zjistí-li ubytovatel po skončení ubytování hosta vznik škody, je host povinen tuto škodu ubytovateli v plné výši nahradit, a to nejpozději při odjezdu nebo dle domluvy. Host odpovídá za škody způsobené třetími osobami, kterým vědomě či nedbalostně (např. ponecháním klíčů bez dozoru) umožnil vstup do ubytovacího objektu.

7.4. Při odhlášení z objektu musí host zabezpečit objekt jako při jeho opuštění, odevzdat klíče jakož i vrátit všechny ostatní věci, které mu byly zapůjčeny.

8. STORNO – PŘEKÁŽKY NA STRANĚ UBYTOVATELE ČI HOSTA

8.1. Stornem se vždy rozumí zrušení, odklad nebo úpravy potvrzené objednávky.

8.2. Storno je objednatel povinen uskutečnit pouze v písemné formě (respektive e-mailem) u osoby, se kterou byly sjednávány podmínky smlouvy.

8.3. Stornuje-li objednatel objednané a potvrzené služby, je povinen zaplatit poskytovateli storno poplatky podle cenových podmínek dané rezervace; storno poplatky budou vypočítávány z ceny za stornované služby vč. DPH, a to následovně:

– zrušení zdarma 14 dní před příjezdem
– 100 % z ceny rezervace při zrušení pobytu méně než 14 dní před příjezdem

8.4. Překážky na straně hosta. Ubytovatel je oprávněn účtovat 100 % ceny pobytu.

8.5. Překážky na straně ubytovatele – vyšší moc
Nemůže-li ubytovatel dodržet smlouvu zcela či zčásti z důvodu vyšší moci, oznámí hostovi neprodleně tuto skutečnost a předloží mu návrh na změnu smlouvy. O vyšší moc jde v případě, kdy v plnění smlouvy ubytovateli brání okolnosti, které jsou mimo jeho kontrolu (např. rozhodnutí orgánů veřejné moci, válečné nebezpečí, stávka, blokáda, živelní událost apod.), které nemohl ubytovatel předvídat nebo kterým nemohl zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze po něm rozumně požadovat. Host má v takovém případě právo odmítnout návrh na změnu smlouvy v určené lhůtě. V případě odmítnutí návrhu hostem má ubytovatel právo odstoupit od smlouvy. Host má právo na vrácení ubytovateli zaplacených částek, a to do doby odstoupení. Ubytovatel není v tomto případě povinen hradit hostovi škodu, která mu v souvislosti se zásahem vyšší moci vznikla.

9. REKLAMAČNÍ PODMÍNKY, práva z vadného plnění pobytu.

9.1. Host je při příjezdu povinen seznámit se s prostorem vyhrazeným k ubytování a bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 hodiny od převzetí ubytování oznámit ubytovateli případnou vadu, a to označením vady nebo oznámením, jak se vada projevuje. Uplatnění reklamace tak probíhá na místě samém, což umožní její vyřízení a případné odstranění vady okamžitě, zatímco s odstupem času se ztěžuje průkaznost i objektivnost posouzení, a tím i možnost řádného vyřízení reklamace. Uplatnění reklamace může host provést buď ústně, nebo písemně u ubytovatele.

9.2. Práva z odpovědnosti za vady ubytování poskytnutých služeb na základě ubytovací smlouvy o ubytování zaniknou, nebyla-li uplatněna do skončení pobytu, není-li pro jejich uplatnění stanovena v právních předpisech lhůta jiná.

9.3. Host je při uplatňování práva z vadného plnění povinen svou reklamaci řádně zdůvodnit a podle možnosti i průkazně skutkově podložit, současně je povinen předložit doklad o poskytnuté službě, stejnopis objednávky, fakturu apod., příp. rovněž věc, jejíž vadu reklamuje.

9.4. Uplatní-li host právo z odpovědnosti za vady služeb, které mu jsou poskytovány nebo které mu již byly poskytnuty, je ubytovatel (nebo pověřená osoba) povinen po potřebném prozkoumání skutkových a právních okolností rozhodnout o reklamaci ihned, ve složitých případech bez zbytečného odkladu. Vyřízení reklamace musí být provedeno nejpozději do 30 dnů od uplatnění reklamace, pokud se se zákazníkem nedohodne na delší lhůtě. Do doby se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady.

9.5. Host je povinen poskytnout součinnost potřebnou k vyřízení reklamace, zejména podat informace, předložit doklady prokazující skutkový stav, specifikovat své požadavky co do důvodu a výše apod. Vyžaduje-li to povaha věci, musí host umožnit přístup do prostoru, který mu byl pronajat k ubytování, aby mohla být ověřena oprávněnosti reklamace a aby bylo umožněno zjednání nápravy.

9.6. V případech, kdy je reklamace posouzena jako zcela nebo zčásti důvodná, spočívá vyřízení reklamace v bezplatném odstranění vady služby nebo v případech, kdy je to možné, i v poskytnutí náhradní služby. Jinak ubytovatel poskytne přiměřenou slevu z ceny vadně poskytnuté služby. Tím není dotčeno právo hosta, v případech stanovených v právních předpisech či v případech výslovně sjednaných s ubytovatelem, od smlouvy odstoupit, musí však ubytovateli nahradit účelně vynaložené náklady a jinou újmu, která mu tím vznikne, pokud jí nemohl zabránit.

9.7. Vadou ubytování či služeb s tím souvisejících není zejména přechodná nefunkčnost, vady či opotřebení zařízení, které nebrání běžnému užívání. Host není oprávněn uplatňovat práva z vadného plnění z věcí či služeb, které jsou mu poskytovány zdarma.

10. INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE

10.1. Ubytovatel poskytuje ubytovaným hostům v souladu s § 1811 a § 1820 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) následující informace:

a) Totožnost a kontaktní údaje ubytovatele: RUSTY GATE a.s., IČO:04289528, se sídlem 28.října 1727/108, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10729;

b) hlavní předmět podnikání ubytovatele: poskytování ubytovacích služeb;

c) označení služby: ubytovatel obstarává pro ubytované hosty ubytování a služby související s ubytováním na základě podmínek uvedených v potvrzení rezervace,

d) náklady na prostředky komunikace na dálku: náklady na prostředky komunikace na dálku určují subjekty poskytující služby prostředků komunikace na dálku a tyto náklady se neliší od základní sazby;

e) údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů včetně údaje, zda se lze obrátit na orgán dohledu: host v pozici spotřebitele má právo podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. V případě, že dojde mezi ubytovatelem a hostem v pozici spotřebitele ke vzniku spotřebitelského sporu plynoucího ze smlouvy o ubytování, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu u:
Česká obchodní inspekce, Inspektorát pro Olomoucký a Moravskoslezský kraj, Provozní 5491/1, 722 00 Ostrava – Třebovice.
Česká obchodní inspekce je dozorovým orgánem vykonávajícím dohled nad ochranou spotřebitele, postupující podle zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a dalších právních předpisů. Internetová stránka České obchodní inspekce je www.coi.cz;

f) v souladu s ustanovením § 1837 písmeno j) občanského zákoníku ubytovaným hostům jako spotřebitelům nevzniká právo na odstoupení od smlouvy o ubytování, pokud ubytovatel poskytuje plnění v určeném termínu;

g) označení členského státu nebo členských států Evropské unie, jejichž právními předpisy se bude řídit vztah mezi ubytovaným hostem a ubytovatelem založený na základě potvrzení rezervace: Česká republika;

h) údaj o jazyku, ve kterém bude ubytovaný host s ubytovatelem jednat po dobu pobytu a ve kterém poskytne ubytovaným hostům smluvní podmínky a další údaje: český jazyk.

11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

11.1. Ubytovatel je správcem osobních údajů hosta ve smyslu čl. 4 odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 96/46/ES (dále jako „nařízení“) a zavazuje se při správě osobních údajů hosta postupovat v souladu s tímto nařízením. Ubytovatel hosta ve smyslu čl. 13 nařízení před rezervací ubytování (před uzavřením smlouvy o ubytování) informuje o zpracování osobních údajů hosta. Veškeré osobní údaje hosta, k jejichž zpracování a předávání je v souladu s nařízením vyžadován souhlas, zpracovává ubytovatel pouze na základě tohoto souhlasu.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto ubytovací podmínky se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem.

13. ÚČINNOST PODMÍNEK

Tyto ubytovací podmínky vstupují v účinnost dne 1.10.2022