ARTUR

Ubytovací řád

Platný pro ubytovací zařízení:
RUSTY GATE a.s.
28.října 1727/108, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

jako Všeobecné podmínky smlouvy o ubytování podle § 2326 a násl. Občanského zákoníku:

I. Ubytování je poskytováno úplatně, když cena za ubytování je stanovena na základě ceníku dohodou stran.

II. Cena za ubytování je splatná několika způsoby (na základě dohody s vedením ubytovacího zařízení), a to: převodem na účet na základě zálohové faktury, platbou předem skrze ubytovací a zážitkové servery, platbou na místě v hotovosti. V případě vzniku škody způsobené zaviněním hosta, je ubytovací zařízení oprávněno domáhat se náhrady za škodu. Host je povinen uhradit případnou škodu vzniklou v prostorách vyhrazených k ubytování a to v plné výši, včetně náhrady ušlého zisku ve výši platné ceny za ubytování po celou dobu, po kterou bude ubytovací část vyřazena z provozu. Tuto povinnost má host i v případě, že škodu způsobí děti, nebo jiné osoby ubytované s hostem.

III. Objednávky ubytování je možno provádět prostřednictvím: telefonického hovoru, e-mailovou formou, facebooku, instagramu, on-line skrze ubytovací servery a zážitkové agentury.

IV. Host má právo užívat prostory vyhrazené k ubytování. Při nástupu obdrží klíč od chaloupky. Host je povinen předejít ztrátě klíče, zabezpečit jeho odcizení a vyvarovat se zapůjčení klíče osobám, které nejsou v ubytovacím zařízení ubytovány. Při ztrátě, nebo jiném zneužití klíče je host povinen zaplatit ubytovacímu zařízení smluvní pokutu ve výši 500,- Kč. Tím není dotčeno právo ubytovacího zařízení domáhat se náhrady způsobené škody.

Host je povinen

 • uhradit cenu za ubytování dle platného ceníku
 • řádně užívat prostory určené k ubytování, dodržovat pořádek a čistotu v celé chaloupce
 • seznámit se s 'ubytovacím řádem' a dodržovat jej
 • bez průtahů oznámit potřebu provedení oprav v prostorách vyhrazených k ubytování
 • bezodkladně oznámit poškození nebo škodu, kterou host v prostorách způsobil
 • pokoj opustit do 10:00 v den odjezdu, pokud se nedohodne s vedoucím ubytovacího zařízení jinak

Host nesmí bez souhlasu vedení ubytovacího zařízení:

 • provádět podstatné změny v ubytovacích prostorách (stěhovat nábytek apod.)
 • používat v prostorách vlastní spotřebiče bez předchozího oznámení vedení
 • přenechat prostory vyhrazené k ubytování jiné osobě
 • přijímat návštěvy v ubytovacím zařízení
 • uvádět adresu jako místo podnikání.

Host dále v prostorách chaloupky nesmí:

 • nosit zbraň a střelivo, nebo je jinak přechovávat ve stavu umožňujícím jejich okamžité použití
 • držet, vyrábět nebo přechovávat omamné nebo psychotropní látky anebo jedy, nejde-li o léčiva, jejichž užívání bylo hostu předepsáno lékařem.
 • kouřit ve všech prostorách ubytovacího zařízení
 • rodiče batolat a malých dětí jsou odpovědni zajistit dodržování čistoty v pokojích. Jedná se zejména o ochranu nábytku, postelí, sedacích souprav před znečištěním dětmi, které nejsou dosud schopny udržovat osobní hygienu.

V. Provozovatel je povinen odevzdat hostu prostory vyhrazené k ubytování ve stavu způsobilém pro řádné užívání a zajistit mu nerušený výkon jeho práv spojených s ubytováním.

VI. Host povinen při odchodu a příchodu do chaloupky uzamykat hlavní vchodové dveře.

VII. Parkování vozidel hostů je umožněno na náměstí ve Štramberku. Tyto parkovací plochy jsou otevřené, tudíž provozovatel neručí za případné odcizení vozidla, nebo věcí ve vozidle. Doporučujeme hostům, aby klenoty, peníze a jiné cennosti nenechávali v pokojích. Ubytovací zařízení ve smyslu ust. § 2945 odst. 1 občanského zákoníku neodpovídá za ztrátu či škody na uvedených věcech.

VIII. V případě delšího pobytu jsou po týdnu měněny ručníky a osušky. Během týdenního pobytu se úklid chaloupky neprovádí. Při pobytu delším než 1 týden se úklid provádí 1x týdně.

IX. Návštěva penzionu s domácími zvířaty je možná po dohodě s vedením ubytovacího zařízení.

X. Host má právo na reklamaci, jestliže ubytování nebylo poskytnuto v dohodnutém rozsahu nebo kvalitě. Připomínka nebo reklamace hosta musí být uplatněna ihned, aby mohla být odstraněna. Pokud by nebyla připomínka nebo závada hosta odstraněna, je zapotřebí sepsat zápis mezi oběma stranami.

XI. Odstoupení od smlouvy se řídí stornovacími podmínkami. Ubytovací zařízení má právo od této smlouvy odstoupit, jestliže host hrubě porušuje povinnosti stanovené touto smlouvou, nebo v ubytovacím zařízení hrubě porušuje dobré mravy. Odstoupení od této smlouvy musí být písemné a doručuje se druhému z účastníků. Odstoupení od této smlouvy nemá vliv na pohledávky z této smlouvy vzniklé. V případě odstoupení od smlouvy o ubytování si ubytovatel vyhrazuje právo vyzvat hosta k opuštění ubytovacího zařízení.

Stornovací podmínky:

 • Zákazník má právo od smlouvy odstoupit i bez udání důvodu, nejpozději však do 30 dnů před objednaným termínem, výhradně písemnou formou.
 • Při úplném nebo částečném zrušení objednaných služeb z důvodu jiného než z vyšší moci, bude objednavateli vyúčtován stornovací poplatek ve výši:
 • 29 – 15 dnů před nástupem 50%
 • 14 – 1 dní před nástupem 100%

Stornovací podmínky mohou být sníženy nebo zrušeny při výskytu všeobecně uznávaných objektivních důvodů, úmrtí v rodině, povolávací rozkaz, živelná pohroma. Všechny tyto skutečnosti doloží zájemce příslušnými doklady do sedmi pracovních dnů po výskytu uvedených objektivních důvodů zprostředkovateli. Náhrada škody určená dle předchozího odstavce smlouvy je splatná ihned po jejím vyúčtování ze strany zprostředkovatele. Pokud je předem vybrána záloha na pobyt, bude použita na úhradu storno poplatku. Pokud výše storno poplatku bude vyšší než záloha, bude storno poplatek doúčtován. Pokud je záloha vyšší než storno poplatek, bude rozdíl vrácen.

XII.
Ubytovací řád vydal a je platný od 1. 1. 2020.

RUSTY GATE a.s.

28.října 1727/108, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava